Kategorie
Partnerzy
Wyróżnienia
medal
Najnowsze posty

Świadczenia na dziecko

Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny przysługuje wyłącznie rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać to świadczenie, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł. Jeśli w rodzinie są dzieci z niepełnosprawnością, próg dochodowy wzrasta do 764 zł. Świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc, a jego wysokość jest zależna od wieku dziecka. Dla dzieci do 5. roku życia wynosi 94 zł. Dla dzieci w przedziale wiekowym 5-18 lat - 124 zł, a dla przedziału wiekowego 18-24 lata - 135 zł. W przypadku przekroczenia przez rodzinę kryterium dochodowego, obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Można wtedy otrzymać świadczenie, ale będzie ono  odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Rodzinom, które posiadają prawo do podstawowego zasiłku rodzinnego, a więc spełniającym kryteria dochodowe, przysługują:

 

Dodatek z tytułu narodzin dziecka - przysługuje wyłącznie jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Dodatek przysługuje matce,  ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Aktualna kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jest to dodatek jednorazowy.

Zasiłek wychowawczy - otrzymują go rodzice przebywający na urlopie wychowawczym,  jednak tylko ci, którzy pobierają zasiłek rodzinny. Aktualna kwota zasiłku wynosi 400 zł i wypłacana jest co miesiąc przez 

2 lata – jeżeli pod opieką jest jedno dziecko;

3 lata – jeżeli pod opieką są bliźnięta lub lub wieloraczki;

6 lat – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności;  

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek należy złożyć w MOPS. Dodatek 

wypłacany jest co miesiąc w kwocie 93,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatkowy 

zasiłek w kwocie 95 zł miesięcznie, przysługujący na trzecie i następne dziecko. 

 

Warunkiem otrzymania każdego z powyższych dodatków jest złożenie odpowiedniego wniosku o ustalenie prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych.  

 

Świadczenie z Funduszu alimentacyjnego

Ze świadczenia alimentacyjnego skorzystać mogą rodzice, którym zasądzono alimenty, lecz wyegzekwowanie ich wypłaty odbywa się bezskutecznie.

Aby skorzystać ze świadczenia alimentacyjnego wypłacanego z Funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

 

Pozostałe świadczenia

Becikowe – świadczenie przeznaczone zarówno dla rodziców jak i prawnych opiekunów dziecka. Wypłata becikowego zależna jest od dochodu, który nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto na członka rodziny. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie miasta, czas na to wynosi 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka.

Trzeba przy tym udokumentować, że matka była pod opieką specjalisty co najmniej od 10 tygodnia ciąży. W tym celu wystarczy kserokopia karty ciąży. 

 

500, a wkrótce 800 plus - jedyne świadczenie, które wypłacane jest co miesiąc niezależnie od dochodów rodziców. Mogą z niego skorzystać wszyscy rodzice albo opiekunowie prawni dziecka. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS, a wniosek o jego wypłatę należy złożyć co roku przez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

 

Kosiniakowe - świadczenie, które wypłacane jest rodzicom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Są to zatem osoby bezrobotne, studenci, a także wszyscy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. śmieciówek. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i wynosi 1000 złotych. Czas trwania wypłaty świadczenia uzależniony jest od liczby dzieci. W przypadku narodzin jednego dziecka, jest wypłacane przez 52 tygodnie. Gdy urodzą się bliźnięta - 65 tygodni, dla trójki dzieci jest to 67 tygodni. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta, albo za pomocą platformy Emp@tia online.

 

Zasiłek macierzyński - przysługuje wszystkim ubezpieczonym rodzicom. Zasiłek macierzyński jest wypłacany co miesiąc przez okres trwania urlopu macierzyńskiego. Rodzic pracujący na etacie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres 6 tygodni urlopu rodzicielskiego,

60 proc. podstawy wymiaru zasiłku w pozostałych tygodniach urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński może być też wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego. .

 

Świadczenia opiekuńcze - przeznaczone dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i wypłacane jako:

- zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany co miesiąc rodzicom niepełnosprawnego dziecka w kwocie 215,84 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 620 zł miesięcznie; otrzymują go co miesiąc osoby, które nie mogą pracować, ponieważ opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Jest przyznawany, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, nie przekracza 764 zł netto;

- świadczenie pielęgnacyjne –  świadczenie dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który musiał zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 2458 zł.

 

Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka - 

mogą z niego skorzystać rodzice:

- dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat;

- dzieci do 4. roku życia, pod warunkiem że nie można zapewnić mu opieki przedszkolnej;

- pracujący, nieprzebywający na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym rodzice, niezależnie od sytuacji finansowej życiowej rodziny.

Budżet państwa finansuje składki obliczone od wynagrodzenia niani, nieprzekraczającego kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodzenia Jeżeli niania zarabia więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic. Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy legalnie zatrudnić nianię podpisując z nią umowę. Nianią może być także babcia, dziadek lub inny dorosły krewny poza rodzicami. 

 

Ulga podatkowa na dziecko - świadczenie, które przysługuje:

- na każde dziecko do 18. roku życia;

- do 25. roku życia dziecka, jeśli nadal się uczy 

Rozlicza się ją z rocznym zeznaniem podatkowym. 

 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem – świadczenie dla samotnych rodziców, zarejestrowanych w urzędzie pracy lub mających pracę zarobkową i otrzymujących wynagrodzenie nieprzekraczające płacy minimalnej. Jest to refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 (lub 6 w zależności od miejsca zamieszkania), wynosząca nie więcej niż połowę zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja polega na pierwszeństwie (lub dodatkowych punktach) w przyjęciu do żłobka lub przedszkola, dofinansowaniu obiadów, podręczników, wycieczek. 

Dofinansowanie przyznaje gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej, po złożeniu odpowiednich dokumentów. 

 

Karta Dużej Rodziny – to bezgotówkowe uprawnienie do korzystania ze zniżek dla rodzin mających troje lub więcej dzieci. Oferują je instytucje publiczne i firmy prywatne, są to rabaty w granicach 7-10 proc. i dotyczą: transportu kolejowego, wstępu do muzeów, ośrodków sportowych, hoteli, wycieczek turystycznych, zakupów w sieciach handlowych i kursów w szkołach językowych. 

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – świadczenie niezależne od dochodu. W sumie wynosi 12 tysięcy złotych i przysługuje na drugie i kolejne dzieci. Rodzice mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w transzach po 500 złotych przez 24 miesiące, czy po 1000 złotych przez 12 miesięcy.

Świadczenie przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci między 12. a 35. miesiącem życia dziecka. Z wnioskiem warto się spieszyć: jeśli się go złoży po terminie, gdy dziecko ukończyło 13. miesiąc, kapitał jest pomniejszony o 500 złotych za każdy kolejny miesiąc.

Wniosek składa się przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Opublikowany w: Default category

zostaw komentarz

Czas prezentów Czas prezentów

Święta, urodziny czy po prostu pierwsza wizyta po pojawieniu się na świecie dziecka,  to czas prezentów. I tu pojawia...

czytaj całość
Nie chcę tego dziecka Nie chcę tego dziecka

Zdarza się, że mama lub oboje rodzice, nie mogą lub nie chcą opiekować się narodzonym dzieckiem. Ciąża nie zawsze...

czytaj całość
Położna i opieka lekarska Położna i opieka lekarska

Pierwsze dni dziecka to czas niespokojny zarówno dla maluszka jak i dla zmęczonej porodem mamy. Dla wyeliminowania...

czytaj całość